Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Výskumný ústav mliekárenský, a.s. (ďalej len „VÚM, a.s.“) zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PREVÁDZKOVATEĽ

Výskumný ústav mliekárenský, a.s., Dlhá 95, 010 01  Žilina, IČO 36369284, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vložka č. 1002/L (ďalej „VÚM, a.s.“ alebo „prevádzkovateľ“); www.vumza.sk; e-mail

DOTKNUTÉ OSOBY

Dotknutou osobou sa rozumie osoba, ktorej sa spracúvanie osobných údajov týka. Ide o spracúvané osobné údaje fyzických osôb, a to najmä zamestnancov VÚM, a.s., zákazníkov VÚM, a.s. a pod.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZÁKONA

VÚM, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia v rozsahu podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje VÚM, a.s. spracúva na základe zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a zákona č. 595/2003 z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

VÚM, a.s. neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

V prípadoch, v ktorých nie je možné spracúvanie osobných údajov na základe zákona, VÚM spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na základe súhlasov dotknutých osôb udelených VÚM, a.s. na stanovený rozsah spracúvaných osobných údajov, účel spracúvania a dobu spracúvania. VÚM, a.s. je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby počas obdobia, na ktoré bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania. VÚM, a.s. spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov najmä na účel marketingových aktivít.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

VÚM, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia využívaním kamerového systému na účely oprávneného záujmu, ktorý VÚM, a.s. ako prevádzkovateľ sleduje, t. j. na ochranu majetku, bezpečnosti zamestnancov a klientov VÚM, a.s.. Tento systém spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu tých dotknutých osôb, ktoré sa pohybujú v blízkosti budovy VÚM, a.s.. Doba uchovávania záznamu z kamerového systému je max. 15 dní.

KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VÚM, a.s. v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov môže spracúvať rôzne kategórie osobných údajov. Takýmito kategóriami osobných údajov sú najmä:

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VÚM, a.s. uchováva osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na právnom základe  počas zákonom stanoveného obdobia a osobné údaje dotknutej osoby, ktoré spracúva na základe udelených súhlasov so spracúvaním osobných údajov počas obdobia, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do jeho odvolania.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba  má právo získať od VÚM, a.s. potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

Vytlačiť E-mail