logo admin

Prehľad riešených výskumných úloh

Základný a aplikovaný výskum

 

Základný a aplikovaný výskum VÚM, a.s. v každom domácom i zahraničnom projekte bol úzko orientovaný na prax a v poslednom období sa realizoval v nasledovných okruhoch:

 • výskum progresívnych technológií mliečnych výrobkov,
 • spoluúčasť na riešení základných štátnych koncepcií a programov týkajúcich sa mlieka,
 • účasť na riešení ekologických problémov (minimalizácie cudzorodých látok, ekologické mlieko),
 • využitie biotechnológií, úspory energie, vyššie využitie surovín, predĺženie trvanlivosti mliečnych výrobkov, zlepšenie kvality výrobkov atď.,
 • výskum a overovanie prevádzkových kontrolných laboratórnych metód, racionalizácia technologických postupov, uplatnenie moderných fyzikálnych metód, aplikácia pokrokovej techniky v mliekarstve, atď.,
 • štúdijné a koncepčné práce týkajúce sa mlieka, jeho významu, uplatnenie vo výžive a pod.,
 • zahraničná vedecko-technická spolupráca v medzinárodnej mliekarenskej federácii (IDF), ako overovanie určitých metodík, kultúr, podklady pre štatistiku, publikácie, ako aj výmena odborníkov.

Výskumný ústav mliekárenský, a.s. je členom Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu

 

Aktuálne sa v rámci štrukturálnych fondov EÚ riešili, resp. riešia tieto výskumné projekty:

                

"PODPORUJEME VÝSKUMNÉ AKTIVITY NA SLOVENSKU/PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ"

 

Izolácia, identifikácia a charakterizácia kyslomliečnych baktérií pre ich aplikáciu v mliekarenskom priemysle

ITMS kód Projektu: 26220220065

Anotácia: Predmetný výskumný projekt sa riešil v rámci štrukturálnych fondov EÚ, OP Výskum a vývoj, Prioritná os 2 - Podpora výskumu a vývoja, Opatrenie - 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, kód výzvy - OPVaV-2009/2.2/03-SORO a bol spolufinancovaný zo zdrojov ES - Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Prijímateľom projektu bol VÚM, a.s., s ktorým Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ dňa 21.04.2010 podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) na realizáciu aktivít projektu. Partnerom VÚM, a.s. pri riešení projektu bol Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice.

 

Ciele projektu:

Cieľ projektu: vytvorenie zbierky originálnych kyslomliečnych kultúr s požadovanými vlastnosťami pre ich praktickú aplikáciu pri spracovaní ovčieho a kravského mlieka.

Špecifické ciele projektu:

 1. Izolácia a identifikácia kmeňov kyslomliečnych baktérií a bakteriofágov.
 2. Charakterizácia vlastností kmeňov kyslomliečnych baktérií, molekulárna a genetická typizácia bakteriofágov.
 3. Molekulárno-biologická charakterizácia mechanizmov prirodzenej a získanej rezistencie na antibiotiká vo vybraných kmeňoch kyslomliečnych baktérií, modifikácia vybraných kmeňov kyslomliečnych baktérií za účelom zvýšenia rezistencie voči fágovým infekciám.
 4. Overenie kmeňov kyslomliečnych baktérií vo výrobe mliečnych výrobkov, sformovanie zbierky mliekarenských kultúr.

Aktivity projektu a ich časová realizácia:

Hlavné aktivity:

1.1 Izolácia kmeňov kyslomliečnych baktérií a ich identifikácia (06/2010 - 09/2012)

1.2 Izolácia bakteriofágov a ich základná identifikácia (08/2010 - 05/2013)

2.1 Charakterizácia vlastností kmeňov kyslomliečnych baktérií (11/2010 - 09/2013)

2.2 Štúdium kyslomliečnych baktérií z hľadiska ich rezistencie voči vybraným bakteriofágom, molekulárna a gentická typizácia bakteriofágov (11/2010 - 11/2013)

3.1 Charakterizácia mechanizmov rezistencie na antibiotiká v kyslomliečnych baktériách (06/2010 - 09/2012)

3.2 Modifikácia vybraných kmeňov kyslomliečnych baktérií za účelom zvýšenia rezistencie voči fágovým infekciám (03/2011 - 02/2014)

4.1 Poloprevádzková výroba mliečnych výrobkov, sformovanie zbierky mliekarenských kultúr (03/2013 - 05/2014)

Podporné aktivity:

Riadenie projektu (06/2010 - 05/2014)

Publicita a informovanosť (06/2010 - 05/2014)

 

Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech)

ITMS kód Projektu: 26220220152 (dopytovo - orientovaný projekt)

Anotácia: Predmetný výskumný projekt sa riešil v rámci štrukturálnych fodnov EÚ, OP Výskum a vývoj, kód výzvy - OPVaV-2010/2.2/06-SORO a bol spolufinancovaný zo zdrojov ES - Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Prijímateľom (hlavný partner) projektu bol Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice, ďalšími partnermi projektu boli VÚM, a.s., Neurobiologický ústav SAV Košice, Parazitologický ústav SAV Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a IMUNA PHARM, a.s. Šarišské Michaľany.

 

Ciele projektu:

Strategický cieľ projektu: vytvorenie kompetenčného centra zameraného na špičkový výskum v spolupráci so súkromnou sférou. Zámerom projektu je vytvorenie výskumného zoskupenia, zloženého z akademických inštitúcií a z hospodárskych subjektov, ktoré budú vybavené modernou, špičkovou výskumnou infraštruktúrou a ktorých výsledky výskumu a/alebo vývoja budú:

 • kvalitatívne na medzinárodnej úrovni,
 • aplikovateľné v praxi,
 • viazané na potreby kľúčových priemyselných odvetví Slovenskej republiky.

Strategický cieľ projektu bol zameraný na využitie najmodernejších biotechnológií a metód priemyselného výskumu zo špičkových Slovenských vedeckých pracovísk v praxi s cieľom pripraviť efektívnym spôsobom vysoko účinný prípravok na stimuláciu imunity u ľudí so zníženou obranyschopnosťou a inými súvisiacimi chorobami.

Špecifické ciele projektu:

 1. Kompetenčné laboratórium a charakterizácia účinku mikrobiálnych preparátov genomickými, proteomickými, nutrigenomickými a imunologickými metódami.
 2. Výskum a vývoj prípravkov mikrobiálneho a naturálneho pôvodu pre aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne.
 3. Kyslomliečne baktérie vo výrobe funkčných mliečnych výrobkov.
 4. Poloprevádzkové overovanie výroby biomodulátorov a mikrobiálnych preparátov.

Aktivity projektu a ich časová realizácia:

Hlavné aktivity:

1.1 Kompetenčné laboratórium pre vedecké testovanie (III/2011 - IV/2015)

2.1 Výskum a vývoj potencovaných probiotík, biomodulačných prípravkov a funkčných potravín (III/2011 - IV/2015)

3.1 Testovanie kyslomliečnych baktérií pri výrobe funkčných mliečnych výrobkov (III/2011 - IV/2015)

4.1 Poloprevádzková výroba biomodulátorov (III/2011 - IV/2015)

Podporné aktivity:

Riadenie projektu (III/2011 - IV/2015)

Publicita a informovanosť (III/2011 - IV/2015)

 

V rámci Agentúry pre podporu vedy a výskumu (APVV) sa v období 10/2013 - 09/2016 riešil výskumný projekt:

APVV-0357-12: Metódy na kontrolu bezpečnosti a kvality surového mlieka

Anotácia: Prijímateľom a riešiteľom výskumného projektu bol VÚM, a.s.

Ciele projektu: Cieľom projektu bola aplikácia vybraných moderných analytických metód - laserovej prietokovej cytometrie a infračervenej spektrofotometrie v strednej oblasti s Fourierovou transformáciou. Tieto metódy boli použité pri meraní celkového počtu mikroorganizmov a teploty tuhnutia mlieka. Ako matrica sa použilo surové kravské a ovčie mlieko. Výsledky riešenia - vyvinuté metódy sa budú v praxi aplikovať na posúdenie bezpečnosti (mikrobiologická kvalita) a kvality (zvodnenie) mlieka.

Harmonogram riešenia:

 1. Vytvorenie a verifikácia prepočtu merania mikrobiologickej kvality surového kravského a ovčieho mlieka na jednotky určenej metódy (KTJ), metódou laserovej prietokovej cytometrie (10/2013 - 03/2016)
 2. Spoľahlivé meranie teploty tuhnutia surového kravského a ovčieho mlieka metódou infračervenej spektrofotometrie s Fourierovou transformáciou (01/2014 - 12/2015)
 3. Využitie merania teploty tuhnutia surového ovčieho mlieka a iných jeho vlastností na posúdenie jeho zvodnenia (04/2014 - 09/2016)

Dosiahnuté výstupy riešenia:

 1. Kategória (publikácie a citácie) - 13 publikácií, z toho 2 publikácie v karentovaných časopisoch, 3 publikácie v recenzovaných vedeckých časopisoch, 8 publikácií v nerecenzovaných odborných časopisosch a zborníkoch. 
 2. Kategória (zákonom chránené a trhovo orientované výsledky) - vynálezy, úžitkové vzorky, priemyselné vzory - 1 
 3. Kategória (aplikované výsledky) - overená technológia - 2 
 4. Kategória (výstupy do vzdelávania a popularizácie vedy) - vzdelávacie kurzy - 1 (plánovaný v roku 2017)
 5. Kategória (výstupy do vzdelávania a popularizácie vedy) - ostatné popularizačné aktivity - 3 
 6. Kategória (pridaná hodnota) - medzinárodná spolupráca v rámci riešenia projektu - 1

 

V minulosti sa v posledných 20-tich rokoch riešili nasledovné najvýznamnejšie výskumné projekty:

APVV-0158-07

Využitie potenciálu kyslomliečnych baktérií v ekosystéme syrov za účelom zvýšenia zdravotnej bezpečnosti

Anotácia: V rámci úlohy boli izolované a identifikované vybrané kmene baktérií mliečneho kysnutia, u ktorých sa sledovala ich antimikrobiálna a antifungálna aktivita voči nežiaducim mikroorganizmom pri výrobe syrov, boli izolované a čiastočne charakterizované metabolity, ktoré dané kmene produkovali, sledovala sa dynamika rastu týchto kmeňov, tvorba produkcie biogénnych amínov, sledovalo sa spolupôsobenie týchto kmeňov s tradičnými kultúrami používanými pri výrobe syrov.

Realizátori a užívatelia: mliekarenské podniky

Forma uplatnenia: Poskytnutie know-how a technologickej realizačnej dokumentácie pri aplikácii kultúr s ochranným účinkom pri výrobe polotvrdých syrov.

 

Úloha č.: 06K0D02-ČÚ17-VE01

Potraviny - kvalita a bezpečnosť: Mlieko a mliečne výrobky - kvalita a bezpečnosť: Štúdium vplyvu mikroflóry, somatických buniek a zloženia mlieka na meracie charakteristiky metód na princípe prietokovej cytometrie a FT-IR

Anotácia: Výsledkom riešenia je zavedenie dvoch metód v skúšobnom laboratóriu Examinala, pre meranie mikrobiologickej kvality a teploty tuhnutia surového mlieka. Výstupom je aj oficálne zdokumentovanie používania metódy LPC podľa odporúčaní novej ISO 21187:2004 Národným referenčným laboratóriom pre mlieko a mliečne výrobky, ako požiadavky Referenčného laboratória pre mlieko EÚ.

Realizátori a užívatelia: skúšobné laboratória

Forma uplatnenia: Experimentálny dizajn a metodika vytvorenia a verifikácie prepočtu merania na jednotky referenčnej metódy.

 

Úloha č.: 06K0D02-ČÚ17-VE02

Potraviny - kvalita a bezpečnosť: Mlieko a mliečne výrobky - kvalita a bezpečnosť: Štúdium zmien zložiek nebovinných mliek vplyvom vybraných fyzikálnych faktorov

Anotácia: Výsledkom riešenia je experimentálne overenie súboru analytických metód na báze HPLC a spektroskopie na stanovenie stupňa denaturácie srvátkových bielkovín mlieka a stupňa proteolýzy bielkovín ovčieho a kozieho mleka. Dané metódy sa využili na sledovanie zmien bielkovín ovčej a kozej srvátky v závislosti od sezónnej dostupnosti mlieka, tepelného ošetrenia a hodnôt pH. Technologický výskum a vývoj preparátu špeciálnej mliečnej výživy so zníženým alergénnym potenciálom.

Realizátori a užívatelia: skúšobné laboratória, potravinárske firmy, špecializované nemocnice

Forma uplatnenia: Výrobný postup výroby preparátu, podklady na klinické štúdie stráviteľnosti preparátu, postup skúšobných metód.

 

Úloha č.: 06K0D02-ČÚ17-VE03:

Potraviny - kvalita a bezpečnosť: Mlieko a mliečne výrobky - kvalita a bezpečnosť: Analýza probiotických a technologických vlastností mliečnych kultúr pre funkčné mliečne výrobky

Anotácia: V rámci úlohy sa sledovala tvorba exopolysacharidov vybranými mliečnymi baktériami. Tieto exopolysacharidy boli čiastočne popísané a boli aplikované pri vývoji kyslomliečnych produktov s pridanými funkčnými vlastnosťami. Boli testované vybrané probiotické vlastnosti kultúr, vrátane in vitro metódy na skúmanie rezistencie baktérií voči šťavám GITu a kvalitatívneho stanovenia aktivity hydrolázy žlčových solí.

Realizátori a užívatelia: potravinárske firmy, špecializované nemocnice, skúšobné laboratória

Forma uplatnia: Metóda izolácie a čiastočnej charakterizácie exopolysacharidov, fermentačné profily kultúr produkujúcich exopolysacharidy, metodika sledovania a popis probiotických vlastností vybraných kultúr.

 

Úloha č.: 06K0D02-ČÚ17-VE04:

Potraviny - kvalita a bezpečnosť: Mlieko a mliečne výrobky - kvalita a bezpečnosť: Štúdium bioaktívnych látok a vybraných nutrientov v mliečnych výrobkoch

Anotácia: Riešila sa produkcia a čiastočná charakterizácia antimikrobiálnych metabolitov produkovaných vybranými kmeňmi Lactobacillus sp. voči Listerii monocytogenes a voči pôvodcom obávaných vád syrov (spórotvorné anaeróby a kvasinka Aureobasidium pullulans). Dané aktívne kmene boli otestované aj priamo v technológii výroby syrov eidamského typu. Bol overený a upresnený postup separácie kazeínových bielkovín metódou bezmembránovej osmózy.

Realizátori a užívatelia: potravinárske firmy

Forma uplatnenia: Metodický postup aplikácie kultúr s antimikrobiálnym účinkom pri výrobe polotvrdých syrov. Technologické know-how aplikácie bezmembránovej osmózy.

 

Úloha č.: 2003SP200280401-ČÚ01 a ČÚ02

Kvalita života - zdravie, výživa a vzdelávanie: Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní: Vypracovanie modelu mliečnej výživy v SR pre deti predškolského a školského veku. Dodanie projektu organizačného a technického zabezpečenia mliečnej výživy v školských zariadeniach

Anotácia: Bol vypracovaný model mliečnej výživy a spôsob jeho organizačnej a technickej realizácie v predškolských a školských zariadeniach na Slovensku. Tento bol charakterizovaný: výživovou politikou štátu, vzdelanostnou úrovňou vybranej časti populácie o výžive a jej vplyve na zdravý vývoj a zdravie, sortimentom mliečnych výrobkov, zdrojmi financovania mlieka a mliečnych výrobkov, organizačným a technickým zabezpečením vo vzdelávacích zariadeniach a propagáciou mlieka a mliečnych výrobkov.

Realizátori a užívatelia: orgány štátnej správy, materské školy a základné školy

Forma uplatnenia: Model mliečnej výživy pre deti predškolského a školského veku.

 

Úloha č.: APVT-20-025604-VE04

Mikrobiálne a hygienické aspekty etiológie, diagnostiky, prevencie a tlmenie environmentálnych mastitíd prežúvavcov a zdravotná neškodnosť produkovaného mlieka: Potravinárske mikrobiologické metódy na určenie zdravotnej neškodnosti mlieka z chovov prežúvavcov, s výskytom environmentálnych mastitíd a bakteriálna rezistencia k antibiotikám a dezinfekčným prostriedkom

Anotácia: V rámci riešenia boli otestované viaceré metódy sledovania účinnosti ČDP voči veľkému počtu kmeňov baktérií, spôsobujúcich mastitídy u dojníc. Pomocou zvolenej metódy bolo možné stanoviť MIC vybraných ČDP. Dosiahnuté výsledky boli porovnávané so sledovaním rezistencie týchto kmeňov na antibiotiká, ktoré sa používajú pri liečbe mastitíd. Toto ochorenie bolo monitorované vo vybraných chovoch oviec a kráv, v závislosti od spôsobu ustajnenia, spôsobe kŕmenia a sezónnosti. Sledoval sa vzťah k celkovej kvalite mlieka a najmä k počtom somatických buniek.

Realizátori a užívatelia: skúšobné laboratória, prvovýroba mlieka

Forma uplatnenia: Metodika sledovania účinnosti čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v prvovýrobe mlieka.

 

Úloha č.: 6th FP EU-030392-2

Providing milk supply chain with a rapid, portable and cost effective biosensor for multipathogen detection in milk (PATHOMILK)

Anotácia: Medzinárodný projekt rieši vývoj rýchlej, ľahko vykonateľnej a lacnej metódy na detekciu vybraných patogénov v surovom mlieku. Táto metóda bude účinným nástrojom pre farmárov pre rýchlu identifikáciu závažných ochorení u dojníc, akými sú napríklad mastitídy. Metóda je založená na princípe biosenzora, detekujúceho pomocou technológie SPR nukleové kyseliny eventuálne prítomných patogénov v mlieku.

Realizátori a užívatelia: profesijné zväzy farmárov, ktoré sa zúčastňujú projektu

Forma uplatnenia: Funkčný prototyp zariadenia "PATHOMILK" a metodika jeho aplikácie

 

Úloha č.: APVV-0158-07

Využitie potenciálu kyslomliečnych baktérií v ekosystéme syrov za účelom zvýšenia zdravotnej bezpečnosti

Anotácia: Cieľom projektu je izolácia a identifikácia vybraných kmeňov baktérií mliečneho kysnutia, ktoré vykazujú ochranný účinok voči nežiaducim mikroorganizmom, pri výrobe syrov. Metabolity, ktoré dané kmene produkujú, budú izolované a čiastočne charakterizované. Rovnako sa bude sledovať dynamika ich rastu, tvorba produkcie biogénnych amínov a ich spolupôsobenie s tradičnými kultúrami, ktoré sa používajú pri výrobe syrov.

Realizátori a užívatelia: potravinárske firmy

Forma uplatnenia: Poskytnutie know-how a technologickej realizačnej dokumentácie pri aplikácii kultúr s ochranným účinkom.

 

Vytlačiť E-mail