logo admin

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci:       Výskumný ústav mliekárenský, a.s., Dlhá 95, 010 01  Žilina,

                           zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Sa, vložka č.: 10002/L, IČO: 36369284, DIČ: 2020096705, IČ DPH: SK2020096705, je platcom DPH

Kupujúci:            fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného

                           vzťahu s predávajúcim

Objednávka tovaru

Tovar si kupujúci môže objednať:

 • vyplnením objednávkového formulára umiestneného na internetovej stránke spoločnosti
 • e-mailom na adrese: ,
 • telefonicky: 041/7072 101, 7072 113

Objednávka je považovaná za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledovné údaje: identifikácia druhu a množstva objednávaného tovaru, meno a priezvisko, prípadne obchodný názov firmy, IČO, DIČ a IČ DPH, ak nimi kupujúci disponuje, e-mailový a telefonický kontakt, dodacia adresa, sídlo kupujúceho.

Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až doručením potvrdenia predávajúceho o výslovnom prijatí objednávky. Objednaním tovaru kupujúci akceptuje ponuku a súhlasí s obchodnými podmienkami Výskumného ústavu mliekárenského a.s., zaväzuje sa prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu vrátane nákladov na doručenie. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov. Predávajúci neodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky na realizáciu.

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a cene spolu s daňovým dokladom – faktúrou a dodacím listom, a zabalí ho spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Platobné podmienky

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa platného cenníka vrátane nákladov na doručenie formou:

 • hotovostnej platby pri osobnom prevzatí tovaru priamo v sídle spoločnosti Výskumný ústav mliekárenský, a.s., Dlhá 95, 010 01 Žilina (bez nákladov na doručenie)
 • dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prepravcu v mieste dodania tovaru

K nákupu dobierkou účtujeme prepravné podľa hmotnosti balíka:

poštovné vrátane dobierky (bez DPH) – Slovenská pošta - len drobné zásielky!: do 1 kg – 4,20 €

prepravné vrátane dobierky (bez DPH) – kuriér DPD SK:  5,50 €

Ceny poštovného a prepravného platia výhradne pre nákup v elektronickom obchode VÚM a.s.

 

Dodacie podmienky

Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný dobierkou alebo si ho prevezme osobne.

Slovenskou poštou expedujeme zásielky len v pondelok a stredu, kuriérom pondelok až štvrtok. V piatok zásielky neexpedujeme.

Tovar bude odoslaný do 5 pracovných dní. V prípade, že predávajúci nebude schopný odoslať tovar v uvedenej lehote, telefonicky alebo e-mailom bude kontaktovať kupujúceho o termíne dodávky. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke ako dodaciu adresu, prípadne adresa sídla podnikania.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérsku službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Pri prevzatí tovaru od prepravcu kupujúci svojim podpisom potvrdí prevzatie tovaru a skontroluje tovar, ako aj jeho obal.

 

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prebratia objednaného tovaru prostredníctvom tohto formulára odoslaného v písomnej podobe na adresu predávajúceho spolu s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny. Tovar je potrebné zasielať doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí byť kompletný.

Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu pri dodaní, a to výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho.

 

Reklamácie

Tovar je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny. Reklamácia tovaru musí obsahovať:

 • označenie čísla objednávky
 • označenie predávajúceho
 • označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy
 • dôvod reklamácie
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
 • dátum a podpis kupujúceho.

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadný tovar za nezávadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažnosti.

Reklamácia sa uplatňuje osobne na predajnom mieste alebo poštou na adrese: Výskumný ústav mliekárenský, a.s., Dlhá 95, 010 01  Žilina.

Reklamácie musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Služby spojené s užívateľským účtom

Služby spojené s vytvorením užívateľského účtu spočívajú v bezplatnej registrácii návštevníka internetovej stránky, ktorá mu umožní uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov.

Pri využití služieb spojených s vytvorením užívateľského účtu bude kupujúcemu zriadený užívateľský účet chránený prihlasovacím menom (alebo e-mailovou adresou) a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá užívateľ. Predávajúci môže užívateľský účet zrušiť, ak užívateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok.

Užívateľ svojou registráciou berie na vedomie, že pri vytvorení užívateľského účtu dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov v zmysle podmienok ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto všeobecných obchodných  podmienok, a že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu potrebnej údržby softvérového a hardvérového vybavenia tretích osôb.

 

Záverečné ustanovenie

Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností predávajúceho, je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 5. 2019.

 

Ochrana osobných údajov

 

Vytlačiť E-mail